category.name

Quả

Ổi Đại Nam - 0,2 kg
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Ổi Đại Nam - 0,5 kg
19.000 ₫ 19.000 ₫ 19000.0 VND
Ổi Đại Nam - 1 kg
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND
Xoài Đeo - 0,2 kg
8.000 ₫ 8.000 ₫ 8000.0 VND
Xoài Đeo - 0,5 kg
19.000 ₫ 19.000 ₫ 19000.0 VND
Xoài Đeo - 1 kg
35.000 ₫ 35.000 ₫ 35000.0 VND
Xoài vàng Cát Chu - 0,2 kg
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND
Xoài vàng Cát Chu - 0,5 kg
39.000 ₫ 39.000 ₫ 39000.0 VND
Xoài vàng Cát Chu - 1 kg
75.000 ₫ 75.000 ₫ 75000.0 VND
Vú sữa Lò Rèn - 0,2 kg
22.000 ₫ 22.000 ₫ 22000.0 VND
Vú sữa Lò Rèn - 0,5 kg
52.000 ₫ 52.000 ₫ 52000.0 VND
Vú sữa Lò Rèn - 1 kg
100.000 ₫ 100.000 ₫ 100000.0 VND
Thanh long - 0,5 kg
29.000 ₫ 29.000 ₫ 29000.0 VND
Thanh long - 1 kg
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
Sampoche cám - 0,2 kg
12.000 ₫ 12.000 ₫ 12000.0 VND
Sampoche cám - 0,5 kg
27.000 ₫ 27.000 ₫ 27000.0 VND
Sampoche cám - 1 kg
50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND
Dừa xiêm - quả
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
Cam sành loại 2 - 0,5 kg
18.000 ₫ 18.000 ₫ 18000.0 VND
Cam sành loại 2 - 1 kg
35.264 ₫ 35.264 ₫ 35264.0 VND